Zapraszamy serdecznie na zajęcia dla dzieci z objawami ADHD i ich rodziców. 

Kiedy: wtorek godz. 18.00-19.30;
Liczba uczestników: 4-8 dzieci;
Wiek uczestników: Grupy wiekowe 6-7, 8-9 lub 10-12 lat;
Długość trwania programu: Cykl 10 spotkań z możliwością kontynuacji;
Charakter grupy: Nie przewiduje się dodatkowego naboru w czasie trwania cyklu;
Koszt: 100zł za jedne zajęcia dla dziecka i rodzica;

Zapisy już trwają!

Cel zajęć: Celem nadrzędnym pracy terapeutycznej z dziećmi z ADHD jest minimalizowanie ryzyka wystąpienia w przyszłości powikłań w postaci niepodejmowania odpowiednich do możliwości ról społecznych, konfliktów z rówieśnikami i dorosłymi, niskiej samooceny, słabszych osiągnięć szkolnych w stosunku do możliwości, depresji, zaburzeń zachowania, uzależnień, zaburzeń lękowych, wystąpienia konfliktów z prawem.

Terapia dla dzieci z objawami ADHD skupia się na pracy nad:

 1. Kontrolą uwagi;
 2. Hamowaniem i odraczaniem reakcji;
 3. Regulacją stanu pobudzenia;
 4. Ogólnym wyciszeniem i nauką relaksacji;
 5. Psychoedukacją ukierunkowanej na radzenie sobie z trudnymi emocjami, głównie złością;
 6. Rozwijaniem empatii i otwartości;
 7. Kształtowaniem umiejętności interpersonalnych, komunikacji, asertywności, umiejętności pracy w zespole;
 8. Doświadczeniem stabilnego środowiska, systemu jasnych reguł i konsekwencji, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa dziecka i motywację do osiągania swoich celów;
 9. Poczuciem akceptacji w grupie, budowaniem i dbaniem o więzi koleżeńskie oraz doświadczeniem radości ze wspólnej zabawy;
 10. Treningiem twórczości, gdyż kreatywność jest często mocną stroną tych dzieci;
 11. Obserwacją, diagnozą i realizacją indywidualnych potrzeb dziecka;
 12. Współpracą z rodziną w celu przeniesienia i utrzymania umiejętności wyniesionych z zajęć do codziennej rzeczywistości dziecka;

Metody pracy:

 1. Zajęcia prowadzone są w nurcie poznawczo-behawioralnym. Głównym narzędziem jest tu system zasad i konsekwencji zaakceptowany przez wszystkich uczestników podpisaniem kontraktu grupowego. Poszczególne ćwiczenia uwzględniają poziom pobudzenia dzieci i ich możliwości samokontroli. Po każdym zadaniu dzieci otrzymują informacje zwrotne nt. wykonania ćwiczenia oraz przestrzegania panujących na grupie zasad, co zaznaczane jest na tablicy motywacyjnej. Na koniec zajęć podliczamy punkty uzyskane przez dzieci i przyznajemy nagrody. Dzieci, które uzyskały największą liczbę punktów mogą wybrać atrakcyjniejsze nagrody, niż dzieci, które miały ich mniej. Nagrodami są drobne zabawki, różnego rodzaju gadżety, zestawy do tworzenia (np. materiały plastyczne do zrobienia zakładki do książki, małej maskotki lub witrażu, kolorowanka).
 2. Gry i zabawy ruchowe, w których dziecko rozładowuje napięcie oraz reguluje poziom pobudzenia, np. „berek-galaretka”,” przypływ-odpływ”, „pająk i muchy”, gry z sygnałami.
 3. Ruch rozwijający W. Sherborne
 4. Kodeks złości i Trening Zastępowania Agresji
 5. Relaksacja
 6. Bajki terapeutyczne
 7. Metody arteterapeutyczne
 8. Metoda Dobrego Startu

Współpraca z rodzicami
Równolegle do czasu zajęć dla dzieci, prowadzona jest „szkoła dla rodziców”. Jej celem jest rozwój umiejętności rodzicielskich i pogłębienie wiedzy rodziców dotyczącej takich zagadnień jak: wytyczanie granic i konsekwencja, komunikacja, nauczanie dziecka radzenia sobie z własnymi emocjami, radzenie sobie z własnymi trudnymi emocjami w stosunku do dziecka, wpływ nadpobudliwości dziecka na innych członków rodziny i inne w zależności od potrzeb uczestników.
Przed rozpoczęciem zajęć wskazane jest odbyć spotkanie z rodzicami w celu przedstawienia programu i charakteru zajęć. Ważna może być możliwość umówienia się na konsultację z prowadzącym zajęcia. Po cyklu zajęć rodzice otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie dziecka w zajęciach zawierające wnioski z obserwacji i wskazówki do dalszej pracy.

Opracowała: psycholog Barbara Cierocka