Poradnia pedagogiczna

Konsultacja pedagogiczna dla rodziców (opiekunów dziecka)

Konsultacja pedagogiczna dla rodziców (opiekunów dziecka) to forma spotkania, w trakcie której można zdobyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie odpowiednich metod pracy z dziećmi, właściwego rozpoznawania ich potrzeb oraz pokazywanie różnych wzorców zachowania i postaw rodzicielskich oraz wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich. Ponadto formuła konsultacji służy wsparciu i pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacjach życiowych w relacji rodzic-dziecko.

Konsultacja pedagogiczna dla dzieci

Konsultacja pedagogiczna dla dzieci – poradnictwo i wsparcie w rozpoznawaniu aktualnych potrzeb oraz ukazywanie sposobów ich zaspakajania; analiza stanu emocjonalnego; poznanie technik radzenia sobie ze stresem; opracowanie scenariuszy funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych; sposoby umiejętnego rozwiązywania konfliktów; metody wzmacniania własnej wartości, samooceny.

Poradnia pedagogiczna

Badanie psychologiczno-pedagogiczne pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się np. ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia i inne (wystawienie opinii)

Badanie pedagogiczne polega na zdiagnozowaniu trudności w obszarze typowych umiejętności szkolnych (pomiar tempa czytania, poziom rozumienia czytanych treści, ocena ortograficznej poprawności zapisu w próbie dyktanda, wartość graficzna pisma, test czytania sztucznych wyrazów, analiza prac szkolnych ucznia). Sprawdzany jest także rozwój funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz sprawność percepcji wzrokowo-przestrzennej.
Po dokonaniu oceny pedagogicznej następuje konsultacja z psychologiem i ustalane zostają stanowisko, wnioski i zalecenia.

Badanie pedagogiczne np. ocena gotowości szkolnej (wystawianie opinii)

Ocenie diagnostycznej podlegają m.in. funkcje słuchowo-językowych, wzrokowo-przestrzenne, percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowej, zasób słownictwa, badanie podstawowych umiejętności matematycznych, orientacja w schemacie ciała i położeniu przedmiotów, rozwój motoryki małej i dużej, lateralizacja.
Badanie odbywa się w formule rozmowy i zabawy z dzieckiem (rozwiązywania zagadek, budowanie z klocków, rysowanie, kolorowanie, zabawy ruchowe).
Ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci zostaje zawarta w formie opinii, na której znajduję się ponadto stanowisko – czy dziecko jest gotowe podjąć naukę w nadchodzącym roku szkolnym oraz zalecenia do stymulowaniu rozwoju dziecka.

Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży **
(konsultacja, przeprowadzenie badania, wystawienie opinii)

W zakresie badania pedagogicznego: obserwacja zachowania rodziców w stosunku do dziecka, a zwłaszcza stopnia zaangażowania w funkcjonowanie dziecka, sposobów relacji rodzic – dziecko, improwizowane scenariusze rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych; ocena postaw rodzicielskich; analiza stanu emocjonalnego dziecka.
Do tego typu diagnozy wykorzystuje się: testy, zabawy tematyczne, dramy, rozmowy kierowane itp.
Po dokonaniu oceny pedagogicznej następuje konsultacja z psychologiem i ustalane zostają stanowisko, wnioski i zalecenia.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe

W zakres tego typu konsultacji wchodzi wywiad, rozmowa kierowana oraz różnego typu testy , karty pracy, charakteryzujące przede wszystkim mocne strony, predyspozycje i zainteresowania ucznia.
Stanowią one podstawę do określenia przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Ponadto uczeń uzyskuje poradnictwo i pomoc w zakresie realizacji własnych możliwości i niezbędnych potrzeb.