Poradnia logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna pozwala na ocenę poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych pacjenta, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także innych funkcji dotyczących stanu mowy.

Wynikiem diagnozy logopedycznej jest ustalenie:

 • etapu i poziomu rozwoju mowy;
 • elementów procesu porozumiewania, które są opóźnione bądź zaburzone;
 • przyczyn zakłóceń rozwoju mowy;
 • prognozy dotyczącej dalszego rozwoju mowy.

Przebieg badania

Na wstępie logopeda ustala powód zgłoszenia, zaobserwowane trudności w rozwoju mowy, kolejno przeprowadza wywiad (z rodzicami dziecka/z osobą z najbliższego otoczenia pacjenta).

Wywiad polega na zebraniu informacji o:

 • przebiegu ciąży i porodu;
 • stanie zdrowia dziecka po urodzeniu i w późniejszym okresie, m.in. sposobach karmienia;
 • rozwoju motorycznym dziecka od urodzenia do momentu diagnozy;
 • rozwoju zabawy i kontaktów społecznych, np.: ulubionych aktywności dziecka, relacji z rówieśnikami, korzystania z technologii informacyjnych;
 • szczegółowe pytania dotyczą rozwoju mowy: głużenia, gaworzenia, czasu pojawienia się pierwszych słów, połączeń wyrazowych i zdań, gestu wskazywania, a także umiejętności posługiwania się mową w zabawie i sytuacjach społecznych;
 • logopeda zadaje pytania o dotychczasową terapię logopedyczną dziecka i inne terapie, jeśli takie próby były podejmowane;
 • analizie podlega udostępniona dokumentacja medyczna, np.: dotycząca badań słuchu, przeprowadzanych zabiegów, hospitalizacji, książeczka zdrowia dziecka.

Badanie logopedyczne obejmuje:

W przypadku trudności w wymowie – najskuteczniejszym narzędziem do badania wymowy dziecięcej u małych dzieci jest rozmowa kierowana oraz zabawa z dzieckiem. Logopeda bada wymowę z wykorzystaniem kwestionariusza obrazkowego.

W toku badania przeprowadza się również sprawdzenie budowy narządów mowy, oddychania, połykania, słuchu fonemowego, kinestezji artykulacyjnej i pamięci słuchowej, ocenia się prozodię i emisję głosu.

W przypadku podejrzenia opóźnionego rozwoju mowy i/lub zaburzeń rozwoju mowy badanie zasadnicze jest pogłębione o bardziej rozbudowane metody, techniki diagnostyczne i narzędzia do oceny  trudności oraz zaburzeń rozwoju mowy. Są to testy badające rozumienie, umiejętność powtarzania i nazywania, zasób słownictwa, umiejętności odmiany wyrazów i tworzenia zdań, wymowę oraz sprawdzające jak dziecko używa mowy w  sytuacjach społecznych i jak komunikuje się z innymi.

W trakcie diagnozy logopedycznej prowadzona jest obserwacja dziecka pozwalająca na zebranie dodatkowych informacji na temat sposobu i chęci nawiązywania kontaktu, rodzaju i sposobu zabawy, wykorzystywania innych form komunikacji (gestów, mimiki, posługiwania się komunikacją wspomagającą i/lub alternatywną).

Omówienie wyniku badania:

Wizyta diagnostyczna kończy się potwierdzeniem lub wykluczeniem nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz omówieniem kompetencji językowych i komunikacyjnych dziecka, w tym:

 • aktualnego stanu rozwoju mowy;
 • objawów i możliwych przyczyn zakłóceń;
 • umiejętności i trudności komunikacyjnych;
 • problemów artykulacyjnych;
 • prognozy związanej z rozwojem mowy;
 • zaleceń do terapii logopedycznej;
 • zaleceń do pracy w domu.

Informacja dla rodzica

Na wniosek rodzica wydaje się opinię logopedyczną zawierającą diagnozę logopedyczną, opis umiejętności oraz trudności dziecka oraz zalecenia do zajęć logopedycznych w przedszkolu, szkole lub placówce.
Badanie logopedyczne bez opinii /informacji kończy się na omówieniu wyniku badania i wydaniu zaleceń w formie ustnej.

Poradnia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną

W terapii logopedycznej rzadko stosuje się tylko jeden rodzaj metod, a ich wybór zawsze uwarunkowany jest rodzajem zaburzenia. Sposób pracy terapeutycznej zawsze dostosowany jest do wieku i możliwości pacjenta oraz modyfikowany jest na bieżąco w trakcie terapii. Od zaangażowania w proces terapii i współpracy rodziców/najbliższego otoczenia z logopedą zależą efekty.

Prowadzimy terapię logopedyczną u pacjentów:

 • z różnego rodzaju zaburzeniami mowy oraz wymowy,
 • z różnorodnymi wadami wymowy (m.in. seplenieniem, reraniem, mową bezdźwięczną, kappacyzmem, gammacyzmem, lambdacyzmem, betacyzmem),
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • z afazją, dysartrią, rynolalią (nosowaniem),
 • niedosłuchem.

 

Nasza Poradnia realizuje również terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci, które posiadają Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD mogą korzystać dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji przedszkolnej.