Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.

Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Diagnoza z wykorzystaniem KORP umożliwia ocenę rozwoju dziecka w następujących sferach:

 • rozwój ruchowy
 • motoryka precyzyjna i lateralizacja
 • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • komunikowanie się i mowa (w tym również percepcja słuchowa oraz zachowania prewerbalne)
 • emocje i relacje społeczne
 • funkcje behawioralne
 • wiedzę i umiejętność uczenia się.

Ponadto narzędzie umożliwia wykrycie tzw. „red flags” – wczesnych sygnałów patologii rozwoju. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie profilu rozwoju dziecka oraz zaplanowanie kroków terapeutycznych

Diagnoza umożliwia:

 • określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymienionych umiejętności
 • nakreślenie profilu rozwoju dziecka
 • ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju
 • określenie aktualnych potrzeb dziecka
 • wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i ewentualnej terapii

Sfery rozwojowe dziecka badane są podczas dwóch spotkań. Integralną częścią badania jest wywiad z rodzicem.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.

Zaleca się, aby badanie testem KORP było przeprowadzane cyklicznie w określonych, zależnych od wieku dziecka, odstępach czasowych. Dzięki temu można na bieżąco obserwować poziom rozwoju poszczególnych umiejętności i reagować adekwatnie do wyników kolejnych testów.

Diagnozę przeprowadzają terapeuci z certyfikatem KORP przy użyciu standaryzowanych materiałów testowych.

Badanie KORP i wykreślenie profilu dziecka (w konkretnym przedziale wiekowym) – 200 zł

Kolejna (cykliczna) diagnoza rozwoju – 100 zł