Akademia dla rodziców

Edycja wiosenna:
początek – połowa kwietnia

Edycja jesienna:
początek – połowa września

Zajęcia rozpoczną się po uzbieraniu grupy minimum 6 osób.

Szczegółowe informacje:
Koszt 1 sesji: 70 zł ( jednorazowa opłata za 10 sesji: 680 zł )
Czas trwania 1 sesji: 1,5 godz.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (najprawdopodobniej w środy) od godz.16.00 w
siedzibie poradni.
Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o udziale w szkoleniu dla rodziców, jest udział w
minimum 8 sesjach (potwierdzony na liście obecności) oraz dokonanie wymaganej opłaty.

Zapisy
przyjmowane są drogą mailową:
poradnia@oswiatalingwista.eu
lub telefonicznie : 58 303 30 33 w sekretariacie poradni.

Tematyka zajęć:

Sesja I: Kultura dyskusji – jak przełożyć ją na relację rodzic-dziecko
M.in. ćwiczenia ( „ Jak widzę swoje dziecko”); Burza mózgów: Do czego wychowujemy
dziecko; Zasady prawidłowej komunikacji.

 • rola rodzica w procesie wychowania
 • aktywne, wspierające słuchanie
 • akceptacja dziecka

Sesja II: Granice
Wykład: Opracowanie granic, wspomagających proces wychowania; Praca w
zespołach: Granice państwa; Wypełnienie kart pracy.

 • zrozumienie pojęcia „granica” w procesie wychowawczym
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • zdobywanie umiejętności wyznaczania granic

Sesja III: Uczucia
Prelekcja: Rola rodzica w budowaniu prawidłowych więzi między członkami danej
rodziny; Burza mózgów: Co czujesz?; Wywiad z drugi rodzicem; Dyskusja: Tworzenie
odpowiedniego systemu wartości jako niezbędnego warunku wychowania.

 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 • czym jest agresja oraz co się za nią kryje
 • sposoby radzenia sobie z agresją dziecka

Sesja IV: Pozytywne wzmacnianie jako metoda motywacji i aktywizacji dziecka
Praca w zespole: Redagowanie odpowiednich komunikatów do dziecka; Debata:
Nagradzanie – metoda skuteczna w wychowaniu.

 • motywowanie dziecka do współdziałania
 • tworzenie systemów motywacyjnych na podstawie potrzeb dziecka

Sesja V: Kary czy konsekwencje
Wykład: Czy karanie przynosi efekty?; Film; Dyskusja: Czym zastąpić karanie?

 • nauka ponoszenia odpowiedzialności przez dziecko za własne czyny
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka

Sesja VI: Rozwiązywanie problemów i konfliktów
Wykład: Strategie rozwiązywania sytuacji problemowych; Praca w zespole: metody bez
porażek; Burza mózgów: Sposoby pomocy i wsparcia dla dzieci w trudnych sytuacjach
życiowych.

 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,

Sesja VII: Zachęcanie do samodzielności
Burza mózgów: Co robię za dziecko?; Pogadanka: Dlaczego warto być samodzielnym?;
Praca w zespole: niezbędna samodzielność.

 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 • potrzeba decydowania o sobie

Sesja VIII: Wpisywanie dziecka w role
Wykład: Wpływ ról na relacje w rodzinie; Drama: spektakl wg określonego scenariusza.

 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu
 • wpływ ról na relacje między dziećmi

Sesja IX: Pokolenie Z: problem uzależnień od mass mediów
Wykład: Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci – wpływ nowoczesnych technologii na
rozwój dziecka; Burza mózgów: korzyści i zagrożenia płynące z wirtualnego świata;
Praca w zespołach: opracowanie definicji oraz niepokojących objawów uzależnienia od
komputera i telefonu komórkowego; Opracowanie przykładowych pozytywnych
wzmocnień zbudowanych w oparciu o strukturę gier.

 • wpływ na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne dziecka ma cyfryzacja świata
 • różnica w postrzeganiu wirtualnego świata między rodzicem a dzieckiem
 • korzyści i trudności płynące z wirtualnej rzeczywistości
 • nowe uzależnienia związane ze stałym technologii
 • sposoby wykorzystania struktury gier komputerowych w budowaniu relacji z dzieckiem (określanie zasad i obowiązków, domowy system motywacyjny)

Sesja X: Twórczość dziecka i rodzica
Burza mózgów: „Czym jest twórczość?”; Wykład: Usłyszeć to, co jest niewypowiedziane
– dialog z dzieckiem poprzez twórczość; Ćwiczenia rozwijające twórczość.

 • wpływ stymulacji twórczej na rozwój emocjonalny dziecka
 • formy spędzania czasu z dzieckiem, wspierające rozwój jego twórczego potencjału
 • jak prozaiczne czynności i obowiązki przekształcić w aktywności na rzecz twórczości

Opracowanie i prowadzenie:
Bogumiła Michalczyk – Pedagog
Lena Lewalska – Psycholog